рН-Измерване

Измервателите на рН се използват за определяне на киселинността или алкалността на даден воден разтвор. рН (водородният показател) представлява отрицателен десетичен логаритъм от концентрацията на водородните катиони (H+), изразена в молове на литър. Определянето на pH се най-често се измерва потенциометрична или чрез рН-метри. рН може да се определи чрез индикатори (колориметричен методи), чрез киселинно-алкално титруване и др. Величината на рН се определя от количественото съотношение във водата на водородните катиони (Н+) и хидроксилните аниони (ОН-), образуващи се при дисоциацията на водата. Ако йоните ОН- преобладават във водата, ще имаме рН по-голямо от 7, тоест водата ще има основна (алкална) реакция, а при повишено съдържание на Н+ ще имаме кисела реакция и рН ще бъде по ниско от 7. В дестилираната вода има равновесие и рН е приблизително равно на 7. Обикновено мащабът на рН варира от 0 до 14. Стойността на рН на водата показва колко кисела или алкална е тя. В идеалния случай стойността на рН трябва да бъде между 7 и 7,4.

 

марки
Подреди по